Informácie pre kupujúcich

 1. V prvom rade sa Vám chceme poďakovať, že ste navštívili našu internetovú stránku www.kupsito.sk

 2. V druhom rade Vás chceme ubezpečiť, že spravíme všetko preto, aby ste boli s nákupom v našom internetovom obchode naozaj spokojní, odporúčili nás ďalej a aby ste sa na stránku nášho internetového obchodu radi vracali aj v budúcnosti.

 3. Zároveň Vás chceme informovať, že sídlo našej spoločnosti, sa nachádza v Poľsku, teda členskom štáte Európskej únie a pravidlá nákupov sú realizované s dôrazom na spokojnosť a práva spotrebiteľov.

 4. Na Slovensku aj v okolitých krajinách (Rakúsko, Poľsko a Česká republika) platí, že na nový tovar má spotrebiteľ 24 mesačnú záručnú dobu. Počas nej predávajúci zodpovedá za to, že predaná vec má vlastnosti, ktoré sa vo všeobecnosti od vecí kupovaných v obchode očakávajú. Zaviedla ju smernica EP a Rady 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar s cieľom zabezpečiť jednotnú minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľov v rámci EÚ. Smernica však zohľadnila aj národné právne úpravy niektorých členských štátov, ktoré zabezpečovali spotrebiteľom vysokú úroveň ochrany ich práv.

 5. Na Slovensku, Poľsku, Česku a Rakúsku poskytuje zákonnú záruku predávajúci. Znamená to, že všetky tovary, pri ktorých bola zistená vada, je možné reklamovať priamo u predávajúceho, v tomto prípade: Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika.

 6. V prípade vyskytnutia sa vady na novom výrobku do 24 mesiacov od nákupu, má spotrebiteľ v rámci krajín Európskej únie, právo požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak nie je výmena výrobku možná. Postupuje sa podľa tzv. hierarchie právnych nárokov. Prioritne máte právo na bezplatnú opravu alebo výmenu veci a je na vás, ktorý spôsob si vyberiete (pokiaľ to nie je nemožné alebo neprimerané).  V druhom rade máte nárok na odstúpenie od zmluvy resp. primerané zníženie ceny.

 7. Právne predpisy v Poľsku a  Rakúsku nestanovujú presnú lehotu, do ktorej má predávajúci reklamáciu vybaviť. Platí, že by mala byť vybavená v tzv. primeranej lehote, ktorej obvyklé trvanie je cca 4 - 6 týždňov. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná lehota začína plynúť od prevzatia nového výrobku. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Ak je reklamácia vybavená opravou výrobku, záručná doba počas opravy neplynie a o čas opravy sa teda predlžuje.

 8. Všetkých kupujúcich chceme ubezpečiť, že na rozdiel od Maďarska, u nás nie je stanovená lehota dvoch mesiacov pre upozornenie na vadu, od kedy sa objavila. Platí to rovnako pre Slovensko, Rakúsko, Poľsko a Českú republiku. Všeobecne však platí, že je potrebné informovať internetový obchod čo najskôr po tom, ako sa vada objavila.

 9. Všeobecne tiež platí, že strana, ktorá sa dožaduje svojho práva, musí preukázať svoj nárok, avšak pri reklamovaní tovaru to platí obrátene.  Vo všetkých okolitých krajinách platí počas prvých 6 mesiacov od nákupu tzv. obrátené dôkazné bremeno, ktoré znamená, že vada, ktorá sa objaví na výrobku je považovaná za vadu, ktorá existovala už pri predaji, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak. Ani jedna zo susediacich krajín však nemá explicitne upravenú  povinnosť predávajúceho zamietnuť reklamáciu počas prvých 12 mesiacov len na základe odborného posúdenia, ktorú majú predávajúci na Slovensku, nie však v Poľsku alebo Rakúsku.

 10. Chceme tiež informovať o priamej zodpovednosti predávajúceho za vadu. Zákonnú záruku teda poskytuje predávajúci.

 11. V prípade, že nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej reklamácie napr. v Rakúsku môžete si vec nechať posúdiť odborníkom alebo autorizovaným servisom. V Poľsku vám kontakt na znalcov poskytnú regionálne obchodné inšpektoráty. Rakúska legislatíva obchodníkom neukladá povinnosť prijať znalecký posudok, a teda, ak by ste posudok predložili, je len na obchodníkovi, či ho uzná a reklamáciu vybaví vo Váš prospech alebo neuzná. Prax je však taká, že obchodníci v Rakúsku po predložení posudku reklamáciu zväčša uznajú.

 12. Náš internetový obchod chce týmto ubezpečiť všetkých zákazníkov, že aj u nás platí 14 dňová lehota pre uplatnenie práva, na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (na nový aj použitý tovar). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením.

 13. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na webovej stránke internetového obchodu.  Formulár odstúpenia je potrebné zaslať, spolu s tovarom, na adresu: Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika.

Náš internetový obchod ponúka všetkým jednoduché, rýchle a bezpečné nakupovanie z pohodlia domova s pocitom právnej istoty pri nakupovaní.