Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu KúpSiTo.sk

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod www.kupsito.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika, IČO: 367 671 891, DIČ: 675 159 7757, IČ DPH: PL 675 159 7757, e-mailová adresa: info@kupsito.sk
  v súlade legislatívou Poľskej republiky (zákon z 8. júla 2002 o elektronických službách v znení neskorších predpisov a zákon z 30. mája 2014 o ochrane spotrebiteľa v znení aktuálnych predpisov).
 2. Tieto obchodné podmienky definujú najmä:
  • druh, rozsah a podmienky poskytovania elektronických služieb, vrátane technických požiadaviek potrebných na spoluprácu so systémom informačných a komunikačných technológií, ktorá sa používa na ukladanie a informácie o zákaze poskytovania užívateľského nelegálneho obsahu,
  • podmienky pre uzatváranie a ukončovanie zmlúv o poskytovaní týchto služieb,
  • postup pri reklamácii,
  • ochranu osobných údajov.
 3. Korešpondenčnou adresou je adresa: Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika, ktorá je taktiež adresou pre vrátenie tovaru.
 4. S internetovým obchodom je možné skontaktovať sa nasledujúcim spôsobom:
  • písomne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu
  • vyplnením príslušného kontaktného formulára na internetovej stránke
  • prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním správy na emailovú adresu: info@kupsito.sk

Článok II
Pravidlá nakupovania

 1. Internetový obchod www.kupsito.sk je určený k nakupovaniu tovarov. Oznamy, reklamy, cenníky a iné informácie nachádzajúce sa na internetovej stránke internetového obchodu predstavujú pozvánku na uzavretie zmluvy podľa znenia občianskeho zákonníka.
 2. Nakupovanie v tomto internetovom obchode môžu vykonať len dospelé osoby, ktoré sú v týchto obchodných podmienkach označované ako „kupujúci“.
 3. Základnou podmienkou pre uskutočnenie nákupov je riadne vyplnený objednávkový formulár na stránke www.kupsito.sk, výber platobného spôsobu, výber spôsobu doručenia a oboznámenie sa s týmito Obchodnými podmienkami.
 4. Internetový obchod si vyhradzuje právo odstrániť zo sortimentu najmä tie tovary, ktoré nie sú dostupné u výrobcov, distribútorov alebo dovozcov. V prípade, ak si kupujúci tovar objedná a tento tovar nebude možné dodať, predávajúci bude informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.
 5. V prípade, ak dodanie tovaru nebude možné, predávajúci môže navrhnúť kupujúcemu:
  • zrušiť celú objednávku,
  • zrušiť objednávku len čiastočne (zrušenie z objednávky len tovar, ktorý je nedostupný alebo ho nie je možné dodať v príslušnej lehote),
  • navrhnúť kupujúcemu alternatívny tovar za tovar, ktorý nie je dostupný.
 6. V prípade, ak nie je možné skontaktovať sa s klientom, alebo ak nereaguje, predávajúci má právo zrušiť celú objednávku. V prípade, ak bola platba za tovar uhradená vopred, predávajúci mu uhradenú sumu vráti v súlade s právnymi predpismi. V prípade nedostupnosti tovaru Vám bude Vaša platba za objenávku vrátená do 14 dní odo dňa zrušenia objednávky.
 7. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a predovšetkým s možnosťou odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonom z 02.03.2000 o ochrane práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom.
 8. Internetový obchod www.kupsito.sk prijíma objednávky nepretržite, každý deň v roku. Objednávky vykonané v sobotu, nedeľu a počas sviatkov budú spracované v najbližší pracovný deň v poradí, v akom boli zadané.
 9. Objednávanie cez internetový obchod je možné, ak automatizovaná jednotka, ktorú používa kupujúci, má minimálne tieto parametre:
  • operačný systém Windows, Linux alebo Mac OS,
  • procesor 1 GHz a vyšší,
  • RAM 1 GB a viac,
  • pevný disk s min. 50 MB voľným úložným priestorom,
  • grafická karta 512 MB a vyššia, ktorá podporuje rozlíšenie 1024x768,
  • ovládanie: klávesnica, myš,...
  • zvuková karta nie je potrebná,
  • funkčné pripojenie do internetovej siete,
  • webový prehliadač.
 10. Ceny uvedené v internetovom obchode sú uvádzané v mene EURO a zahŕňajú DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Cena je záväzná v okamihu potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho (internetového obchodu). Faktúra za tovar je súčasťou objednaného tovaru.
 11. V prípade nezaplatenia ceny za tovar v lehote 7 dní od zadania objednávky zo strany kupujúceho, predávajúci môže objednávku zrušiť. O zrušení objednávky bude internetový obchod informovať kupujúceho.
 12. Internetový obchod zasiela faktúru elektronicky e-mailom po odoslaní tovaru zákazníkovi.
 13. Internetový obchod na svojej internetovej stránke zobrazuje fotografie tovarov, ktoré sú len ilustračné. Skutočný vzhľad, farba ako aj vlastnosti materiálu sa môžu od fotografie líšiť.
 14. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za tovar v plnej alebo zálohovej platbe.
 15. Internetový obchod si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovarov. Toto oprávnenie nemá vplyv na ceny tovarov objednaných pred dátumom začatia platnosti zmenenej ceny.
 16. Formy platieb za tovar:
  • platba prevodom
  • dobierka (zálohová platba vopred vo výške 30% z ceny objednávky + cena poštovného za dobierkovú platbu, zvyšná časť pri prevzatí tovaru)
 17. Internetový obchod týmto informuje, že v prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob platby "zálohová platba" a tovar neprevezme, internetový obchod si vzniknutú škodu uplatní a započíta si sumu vo výške vopred uhradenej zálohy (30 % z ceny objednávky). V prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob platby "plná čiastka" a tovar neprevezme, internetový obchod si vzniknutú škodu uplatní a započíta si z vopred uhradenej plnej čiastky sumu vo výške 30 % z ceny objednávky.

Informácia o DPH:

 • Predávajúci informuje kupujúcich, že DPH (daň z pridanej hodnoty) je tzv. nepriama daň, to znamená, že sa nepriamo premieta do ceny tovaru či služby.
 • Myšlienka dane z pridanej hodnoty spočíva v odvedení dane z rozdielu ceny medzi vstupom a výstupom, teda o koľko sa cena tovaru navýši. Takže dodávateľ (ak je registrovaný ako platca DPH) musí odviesť z obchodu časť hodnoty, ak je tento obchod predmetom dane. Naopak, odberateľ za istých podmienok môže požiadať o vrátenie dane, ktorú pri obchode zaplatil dodávateľovi (platcovi DPH). Výška DPH je stanovená vo výške 20% (pre SR) a 21% (pre ČR).
 • Predávajúci zároveň informuje kupujúcich, že pri niektorých produktoch (tovaroch), ktoré kupujúci zahrnie do svojej objednávky, môže byť kúpna cena za predmetný tovar navýšená práve o sadzbu rovnajúcu sa výške DPH , t.j. o 20%. (SR) a 21% (ČR). V prípade, ak nastane takáto okolnosť, predávajúci o tom bude informovať kupujúceho a to pred samotným potvrdením objednávky.
 • V prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť s navýšením kúpnej ceny o 20% (SR) a o 21% (ČR), predávajúci mu môže poskytnúť alternatívny tovar alebo bezplatné stornovanie objednávky.

Článok III
Pravidlá dodania tovaru

 1. Internetový obchod štandardne doručuje tovar na územie Slovenskej republiky a Českej republiky. Službu individuálnej dopravy do ČR neposkytujeme.
 2. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia tovaru, priamo v objednávkovom formulári s mnohými spôsobmi doručenia alebo po dohode s internetovým obchodom.
 3. Internetový obchod vybavuje objednávky v lehote do 48 hodín, s výnimkou, ak tovar nebude možné odoslať alebo, ak bude nedostupný. V prípade dočasnej nedostupnosti sa lehota vybavenia objednávky môže predĺžiť, v takomto prípade môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.
 4. Po doručení tovaru, má kupujúci právo skontrolovať obsah balíka. V prípade, ak balík neobsahuje objednaný tovar, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť.
 5. Vydanie tovarov inej osobe ako kupujúcemu je možné výlučne na základe písomného, menného splnomocnenia poskytnutého kupujúcim na prevzatie tovaru / tovarov.
 6. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.
 7. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.
 8. Predávajúci informuje kupujúceho, že nestanovuje minimálnu hodnotu objednávky.

Článok IV
Reklamácie, vady, záruky

 1. Internetový obchod je povinný dodať tovar bez vád. V prípade vád tovaru má kupujúci právo podať reklamáciu za podmienok stanovených občianskym zákonníkom a to formou vypísania reklamačného formuláru.  https://www.kupsito.sk/reklamacny-formular
 2. Záručná lehota na nový tovar, zakúpený prostredníctvom internetového obchodu je stanovená na 24 mesiacov. Záručná lehota na používaný tovar je stanovená na 14 dní (tzv. doba na odskúšanie), prípadne ako je uvedené v inzeráte.
 3. V prípade, ak sa počas trvania záručnej doby vyskytne vada, internetový obchod je zodpovedný z titulu reklamácie za vadu, ak bola fyzicky zistená pred uplynutím dvoch rokov (24 mesiacov) od doručenia nového nepoužitého tovaru kupujúcemu. Kupujúci môže tovar reklamovať spolu s predloženým dokladom o kúpe a opisom vady priamo v internetovom obchode https://www.kupsito.sk/reklamacny-formular.
  V prípade reklamácie auto-moto dielov je potrebné doložiť doklad, resp. potvrdenie o montáži daného dielu v autorizovanom servise.
 4. V prípade, ak sa počas trvania záručnej doby vyskytne vada, internetový obchod je zodpovedný z titulu reklamácie za vadu, pokiaľ na ňu nebolo priamo upozornené v inzeráte alebo nebol o nej kupujúci oboznámený prostredníctvom emailu ešte pred zakúpením tovaru, ak bola fyzicky zistená pred uplynutím 14 dní, prípadne tak ako bolo uvedené v inzeráte, od doručenia použitého tovaru kupujúcemu. Kupujúci môže tovar reklamovať spolu s predloženým dokladom o kúpe priamo v internetovom obchode https://www.kupsito.sk/reklamacny-formular. Spolu s reklamovaným tovarom musí kupujúci predložiť aj doklad o kúpe tovaru spolu s opisom reklamácie.
 5. Internetový obchod vybavuje reklamácie v trvaní 4-6 týždňov. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná lehota začína plynúť od prevzatia nového výrobku.
 6. Internetový obchod informuje, že prvých 6 mesiacov od nákupu platí tzv. obrátené dôkazné bremeno, ktoré znamená, že vada, ktorá sa objaví na výrobku je považovaná za vadu, ktorá existovala už pri predaji, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak. V prípade vyskytnutia sa vady na výrobku do 24 mesiacov od nákupu, má spotrebiteľ v rámci krajín EÚ právo požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak nie je výmena výrobku možná. Internetový obchod na základe čl. 558 §1 poľského Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť zákazníkov z titulu fyzických a právnických vád. Internetový obchod nesie zodpovednosť voči kupujúcim na základe čl. 556 poľského Občianskeho zákonníka a ďalších za vady.
 7. Reklamácie sú riešené v súlade s ustanoveniami poľského občianskeho zákonníka.
 8. Internetový obchod informuje kupujúceho o existencii alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 9. Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii.
  Informácie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_sk.htm

Článok V
Bezpečnostné postupy

 1. Internetový obchod postupuje v súlade s bezpečnostnými postupmi v súlade s platnou legislatívou.
 2. Súčasťou používania internetovej stránky sú tzv. „cookies“, aby Vám mohli byť poskytované služby na najvyššej úrovni.
 3. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 4. Bližšie informácie, ohľadom „cookies“ sú uvedené na tejto internetovej stránke: https://europa.eu/european-union/abouteuropa/cookies_sk
 5. V prípade záujmu o využívanie služieb internetového obchodu je potrebné mať:
  • prístup k zariadeniu s pripojením do internetovej siete,
  • zriadenú emailovú adresu / emailové konto,
  • aktívne pripojenie do internetovej siete,
  • nastavenie prehliadača, aby akceptoval „cookies“,
  • nastavenie JavaScript skriptovanie.

Článok VI
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Informácia ohľadom možnosti (práva) odstúpenia od kúpnej zmluvy: Podľa zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, pri vrátení tovaru tovar musí byť doručený prepravnou spoločnosťou na sídlo firmy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, s výnimkou čl. VI ods. 2 tejto dohody. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením. Spotrebiteľ musí použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na webovej stránke internetového obchodu. Formulár odstúpenia je potrebné zaslať, spolu s tovarom, na adresu: Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7, Jablonka, 34480 Jablonka, Poľská republika.
 2. Spotrebiteľ v súlade s občianskym zákonníkom (spotrebiteľskej zmluvy) nesmie odstúpiť od zmluvy:
  • v ktorej cena alebo kompenzácia záleží od odchýlok na finančnom trhu nezávisle od vôle internetového obchodu a ktoré sa môžu ukázať pred uplynutím termínu odstúpenia od zmluvy,
  • v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec, špeciálne upravená na prianie kupujúceho alebo na uspokojenie jeho potrieb,
  • v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec dodaná v špeciálnom obale, ktorá sa po otvorení balenia nedá vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bolo balenie otvorené po dodaní,
  • v ktorej objednávky v internetovom obchode sú veci, ktoré sa po dodaní, vzhľadom na svoj charakter; neoddeliteľne spoja s inými vecami,
  • v ktorej predmetom objednávky v internetovom obchode sú audio alebo video nahrávky, počítačové programy, ak narušil spotrebiteľ ich obal,
  • o doručení digitálneho obsahu, ktorý nie je zapísaný na fyzickom nosiči, ak sa plnenie svedčenia začalo súhlasom kupujúceho pred tým, než sa ukončila lehota odstúpenia od zmluvy a po tom, ako Internetový obchod informoval o strate práva k odstúpeniu od zmluvy,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov s výnimkou predplatených.
 3. Internetový obchod bezodkladne potvrdí klientovi na e-mailovú adresu (uvedenú pri uzavretí zmluvy a na inú, ak zostala uvedená na príslušnom prehlásení) obdržanie odstúpenia od zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzavretú.
 5. Kupujúci má záväzok vrátiť tovar bezodkladne, s doručením prepravnou spoločnosťou na adresu sídla firmy, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Na zachovanie termínu stačí odoslanie tovaru pred jeho uplynutím. Tovar musí byť vrátený kompletný. Kupujúci má právo tovar odskúšať a zistiť jeho vlastnosti, s výnimkou čl. VI ods. 2 tejto dohody.
 6. Kupujúci odosiela tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil na vlastné náklady a riziko.
 7. Internetový obchod najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru vráti spotrebiteľovi platbu za zakúpený tovar. Vzhľadom na to, že poštovné pri objednávke je zdarma, internetový obchod platbu za Vami uhradené poštovné pri vrátení tovaru neprepláca.
 8. Internetový obchod vráti platbu rovnakým spôsobom platby, ktorú si zvolil kupujúci. V prípade dohody je možný aj iný spôsob vrátania platby bez účtovania ďalších poplatkov. Zákazník neposiela tovar na dobierku, ak bude tovar posielaný na dobierku, nebude prevzatý.
 9. Internetový obchod sa môže zdržať s vrátením peňazí obdržaných od kupujúceho do chvíle vrátenia tovaru alebo do chvíle obdržania potvrdenia dokladu o odoslaní tovaru od kupujúceho, v závislosti od toho, ktorá vec nastane skôr.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Žiadne vyhlásenie, uvedené v týchto obchodných podmienkach, nemá za cieľ narušenie práv kupujúceho.
 2. Internetový obchod si vyhradzuje právo na:
  • zmeny v cenách a množstve tovaru v ponuke internetového obchodu kedykoľvek počas dňa, čo neplatí pre objednávky už potvrdené zo strany internetového obchodu,
  • odobratie jednotlivých produktov ponúkaných v internetovom obchode, s výnimkou už potvrdených objednávok zo strany internetového obchodu,
  • zavádzanie nových produktov v ponuke internetového obchodu,
 3. Podľa zákona z 29. júla 2005 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Dz. U. č 180, poz. 1495) pri nákupe elektrického a elektronického zariadenia má právo na vrátenie starého (použitého) rovnakého typu do obchodu, v ktorom si zakúpil nové zariadenie. Náklady na expedíciu použitého zariadenia hradí zákazník.
 4. Zmluva o predaji tovaru je uzavretá v súlade s poľským právom. V situáciách, na ktoré sa nevzťahujú tieto obchodné podmienky sa používajú platné predpisy občianskeho zákonníka príslušných zákonov Poľskej republiky.
 5. Obchodné podmienky internetového obchodu platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

Obchodné podmienky sú platné od 13. 7. 2023