Informácie: Kategórie:

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Obchodná spoločnosť Michal Praženica KUPSITO, so sídlom Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika, IČO: 365822009, DIČ: 6751565237, IČ DPH: PL 6751565237, emailová adresa: obchod.kupsito@kupsito.sk, telefónne číslo: +421 915 879 830, je (i) prevádzkovateľom webovej stránky dostupnej na URL adrese: https://www.kupsito.sk a na súvisiacich podstránkach (ďalej aj „Webové sídlo“) a (ii) poskytovateľom (ďalej aj „Poskytovateľ“) služby dostupnej prostredníctvom Webového sídla (ďalej aj „Služba“).

 

1.2. Poskytovateľ zverejňuje tieto Obchodné podmienky poskytovania služby prostredníctvom webového sídla
www.kupsito.sk
(ďalej aj „Podmienky“) a verejne vyhlasuje, že sa zaväzuje poskytovať Služby v súlade
s týmito Podmienkami.

 

1.3. Podmienky sú dostupné na Webovom sídle a možno ich stiahnuť aj vo formáte PDF a vytlačiť. Podmienky
sú predmetom autorskoprávnej ochrany podľa Autorského zákona.

 

1.4. Definície použité v týchto Podmienkach majú význam uvedený v čl. 3 týchto Podmienok.

 

2. Popis Služby, upozornenia Poskytovateľa a právna výhrada

 

2.1. Poskytovateľ na Webovom sídle zrkadlí informácie o Tovaroch ponúkaných Predajcami v rámci internetového aukčného portálu prevádzkovaného v Poľskej republike a ponúka Objednávateľovi službu - obstaranie kúpy Tovaru postupom podľa týchto Podmienok, to znamená, že Poskytovateľ na základe uzatvorenej Zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom a plnomocenstva udeleného Objednávateľom Poskytovateľovi, v mene a na účet Objednávateľa ako kupujúceho, objedná Tovar u Predávajúceho podľa obchodných podmienok zahraničného internetového aukčného portálu, uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, zaplatí kúpnu cenu za Tovar, prevezme Tovar na hranici Poľskej republiky a Slovenskej republiky a zabezpečí dopravu Tovaru v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú Objednávateľom.

 

2.2. Poskytovateľ má záujem poskytovať Služby podľa týchto Podmienok pre fyzické osoby s pobytom v Slovenskej republike a právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ak sa v ojedinelých prípadoch nedohodne inak v Zmluve.

 

2.3. Tovar ponúkaný na zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli môže byť nový, alebo použitý.

 

2.4. Tovar môže byť ponúkaný na zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli aj Predajcami, ktorí
sú Podnikateľmi. V takom prípade je Predajca označený v zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom
portáli ako Podnikateľ.

 

2.5. Z pohľadu účastníkov právnych vzťahov (Predávajúci a kupujúci) môžu pri kúpe Tovaru nastať nasledovné
tri situácie, v závislosti od ktorých vzniká rôzna miera právnej ochrany Objednávateľa:

  1. Obchod B2B - právny vzťah v prípade predaja Tovaru od Podnikateľa Podnikateľovi.
  2. Obchod B2C - právny vzťah v prípade predaja Tovaru od Podnikateľa Spotrebiteľovi.
  3. Obchod C2C - právny vzťah v prípade predaja Tovaru od Spotrebiteľa Spotrebiteľovi.

 

2.6. Kúpna zmluva na Tovar vzniká medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Predávajúcim. Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Predávajúcim sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Poľskej republiky. V súlade s Nariadením Rím I, pokiaľ sa kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak, sa bude Kúpna zmluva riadiť v prípade obchodov B2B a C2C právom  Poľskej republiky a v prípade obchodu B2C právom Slovenskej republiky.

 

2.7. Poskytovateľ, ani prevádzkovateľ zahraničného (zdrojového) internetového aukčného portálu, nezodpovedá za stav Tovaru a prípad, kedy Predávajúci nedodá Tovar Objednávateľovi. V záujme ochrany dobrého mena Poskytovateľa, vrátane Webového sídla, a prevádzkovateľa zahraničného (zdrojového) internetového aukčného portálu, Poskytovateľ bezodkladne oznámi prevádzkovateľovi zahraničného (zdrojového) internetového aukčného portálu všetky nezrovnalosti, ktoré sa vyskytnú pri predaji Tovaru medzi Predávajúcim a Objednávateľom, na obstaraní ktorého sa podieľal.

 

2.8. Predávajúci, ktorí sú Podnikatelia, majú pri predaji Tovaru voči kupujúcim, ktorí sú Spotrebitelia povinnosti, ako napríklad povinnosť informovať o Tovare, zodpovednosť za vady Tovaru, povinnosť umožniť kupujúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy atď. Poskytovateľ, ani prevádzkovateľ zahraničného (zdrojového) internetového aukčného portálu, za porušenia zákonných povinností Predávajúceho nenesie zodpovednosť.

 

2.9. Poskytovateľ upozorňuje Objednávateľa, že Tovar prevezme v mene a na účet Objednávateľa od Predávajúceho na hranici Poľskej republiky a Slovenskej republiky, zároveň tento Tovar skontroluje, avšak len zjavné vady. Ak je Tovar v poriadku, zašle ho Objednávateľovi. Ak Tovar zjavne nie je v poriadku, vráti ho Predávajúcemu. Objednávateľovi, ktorý je Spotrebiteľ sa však skracuje 14 dňová lehota na odstúpenie, ktorú môže aplikovať v prípade, že Predávajúci je Podnikateľ, a to o dobu dopravy Tovaru z hranice Poľskej republiky na adresu určenú Objednávateľom v Slovenskej republike.

 

2.10. Poskytovateľ na požiadanie Objednávateľa, zabezpečí vykonanie odstúpenia od Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom zahraničného (zdrojového) internetového aukčného portálu a vrátenie Tovaru, prípadne uplatní reklamáciu Tovaru u Predávajúceho, avšak táto služba, je doplnkovou službou, ktorú vykoná Poskytovateľ za osobitnú odmenu, na ktorej sa dohodnú a nie je súčasťou Služby (viac v bode 7.13 týchto Podmienok).

 

2.11. Tieto upozornenia pripravil Poskytovateľ v dobrej viere pre Objednávateľa, nejde však o právnu pomoc a akékoľvek právne závery tu uvedené môžu byť v závislosti od okolností konkrétneho prípadu aj odlišné od tu uvedených právnych záverov.

 

3. Definície pojmov

 

3.1. Cena je cena za Službu a má význam uvedený v bode 5.1 týchto Podmienok.


3.2. Kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Predávajúcim, predmetom ktorej je kúpa Tovaru prostredníctvom zahraničného (zdrojového) internetového aukčného portálu, z ktorého Poskytovateľ zrkadlí Tovar.


3.3. Náklady sú náklady, ktoré Objednávateľ znáša vo svojom mene a na svoj účet pri obstaraní kúpy Tovaru od Predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy realizovanej Poskytovateľom na základe Zmluvy a majú význam uvedený v bode 5.1 týchto Podmienok.


3.4. Objednávateľ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba zaregistrovaná v obchodnom registri, alebo inom verejnom registri, spravidla s pobytom, resp. sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá si prostredníctvom Webového sídla objednala Službu. Objednávateľ je Spotrebiteľ, alebo Podnikateľ.


3.5. Objednávka znamená objednávka Služby zaslaná Objednávateľom Poskytovateľovi, ktorou Objednávateľ zároveň prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy.


3.6. Objednávkový formulár je formulár, ktorý sa zobrazí Objednávateľovi na Webovom sídle prostredníctvom, ktorého môže zaslať Objednávku.


3.7. Podnikateľ je v zmysle všeobecne záväzných platných predpisov osoba, ktorá vykonáva sústavne činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.


3.8. Poskytovateľ má význam podľa bodu 1.1 týchto Podmienok.


3.9. Predávajúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka Tovar na predaj v zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli. Predávajúci môže byť aj Podnikateľ.


3.10. Služba je obstaranie kúpy Tovaru Poskytovateľom pre Objednávateľa, v jeho mene a na jeho účet, v zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli Predávajúcimi.


3.11. Spotrebiteľ je v súlade s ust. § 2 ods. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


3.12. Tovar je akákoľvek vec, ktorá je ponúkaná na predaj v zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli.


3.13. Webové sídlo je priestor diaľkovej elektronickej komunikácie prevádzkovaný Poskytovateľom, na ktorom Poskytovateľ poskytuje Službu. Ponuka Služby, vrátane zobrazenia ponuky Tovarov, na Webovom sídle nie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie Zmluvy je podľa týchto Podmienok zaslanie Objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi.


3.14. Zákon o elektronickom obchode znamená zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov.


3.15. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3.16. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


3.17. Zákon o predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3.18. Zmluva má význam uvedený v bode 4.7 týchto Podmienok.

 

4. Poskytovanie Služby

 

4.1. Objednávateľ má právo objednať Službu u Poskytovateľa prostredníctvom Objednávky vyplnenej na Webovom sídle.


4.2. Pre Objednávku sa nevyžaduje registrácia Objednávateľa na Webovom sídle.


4.3. Objednávkový formulár na Webovom sídle zobrazený bezprostredne pred jeho odoslaním (kliknutím tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“) poskytuje Objednávateľovi (i) informácie v zmysle ust. § 4 ods. 1 a 2, 6 Zákona o predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, vrátane (ii) podstatných náležitostí Zmluvy (zmluvy o obstaraní veci), t.j. výšky ceny za obstaranie (Cena) konkrétneho Tovaru, o ktorého obstaranie kúpy má Objednávateľ záujem, predpokladanú dobu dodania Tovaru. Objednávka je návrhom Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom.


4.4. Objednávateľ je v Objednávke povinný správne a pravdivo vyplniť, či je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ a uviesť a skontrolovať:

  1. kontaktné údaje Objednávateľa, t.j. v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa na doručovanie Tovaru, telefónne číslo, E-mail, v prípade právnickej osoby: názov/obchodné meno; IČO; DIČ, IČ DPH (ak je Objednávateľ platcom DPH), sídlo/miesto podnikania; meno a priezvisko kontaktnej osoby, E-mail, a zároveň
  2. údaje ohľadom Tovaru: a to najmä kód Tovaru, počet kusov Tovaru, typ (rozmer), farebné prevedenie, prípadne inú špecifikáciu Tovaru, ktorého kúpu ma záujem obstarať.

 

4.5. Bezprostredne po odoslaní Objednávky na Webovom sídle je Objednávateľovi zaslaná Webovým sídlom automatická odpoveď. Táto automatická odpoveď sa nepovažuje za potvrdenie návrhu Objednávateľa na uzavretie Zmluvy Poskytovateľom.


4.6. Najneskôr do 24 hodín (okrem víkendov a štátnych sviatkov) od doručenia Objednávky Poskytovateľovi, Poskytovateľ kontaktuje E-mailom Objednávateľa a Objednávku potvrdí, alebo zamietne. Pri potvrdení Objednávky zároveň potvrdí Objednávateľovi spôsob doručenia Tovaru, predpokladanú dodaciu dobu, Cenu a spôsob jej úhrady. Poskytovateľom potvrdená Objednávka je záväzná a môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu Poskytovateľa a Objednávateľa.


4.7. Potvrdením Objednávky vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom zmluva o obstaraní veci (ďalej aj „Zmluva“) podľa ust. § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluva je uzatvorená v elektronickej podobe a uplatňujú sa na ňu podmienky upravujúce zmluvu uzatváranú na diaľku v zmysle Zákona o predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, platia pre zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom tieto Podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Potvrdenie Objednávky predstavuje potvrdenie o uzatvorení Zmluvy podľa § 6 ods. 1 Zákona o predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku. Pre účely týchto Podmienok sa za písomnú komunikáciu rozumie elektronická komunikácia na E-mail uvedený Poskytovateľom (1.1 Podmienok) a Objednávateľom (v Objednávke).


4.8. V prípade, že obsah Objednávky a obsah potvrdenia Objednávky sa nezhodujú, má sa za to, že potvrdenie Objednávky je novou výzvou Poskytovateľa na uzatvorenie Zmluvy a Zmluva vznikne až následným potvrdením zo strany Objednávateľa. V prípade ak by k tomu z akýchkoľvek dôvodov nedošlo, ale Objednávateľ by uhradil Cenu vo výške uvedenej v potvrdení Objednávky, zaplatenie tejto Ceny zo strany Objednávateľa sa považuje za prejav vôle Objednávateľa smerujúci k vzniku Zmluvy s obsahom uvedeným v potvrdení Objednávky.


4.9. Poskytovateľ výslovne informuje Objednávateľa, že odoslaním Objednávky Poskytovateľovi vyslovuje súhlas so začatím poskytovania Služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, a že udelením takéhoto súhlasu Objednávateľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby. V prípade, že sa Objednávateľ rozhodne od Zmluvy odstúpiť počas poskytovania Služby, má Objednávateľ povinnosť uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Objednávateľ oznámil rozhodnutie o odstúpení od Zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa, ktorý je Spotrebiteľom, odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že Tovar kupuje od Predávajúceho, ktorý je Podnikateľom.


4.10. Objednávateľ zaslaním Objednávky udeľuje Poskytovateľovi plnomocenstvo na obstaranie kúpy Tovaru,


4.11. ktorého vzor je prílohou č. 1 týchto Podmienok.


4.12. Poskytovateľ začne s poskytovaním Služieb po tom, čo je Cena dohodnutá v Zmluve uhradená v plnej výške na účet Poskytovateľa.


4.13. Poskytovateľ nie je povinný potvrdiť Objednávku. V prípade, že sa Poskytovateľ pred potvrdením Objednávky dozvie, že Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu po zaslaní Objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi neponúka Tovar objednaný Objednávateľom v zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli, resp. nie je schopný dodržať podmienky uvedené v Objednávke, oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť a má sa za to, že medzi Objednávateľom a Poskytovateľom nevznikol záväzkovo-právny vzťah a Poskytovateľ nie je povinný Objednávateľovi
zabezpečiť kúpu a doručenie Tovaru.

 

5. Cena a platobné podmienky

 

5.1. Cena Služby (ďalej len „Cena“) je celková cena za obstaranie kúpy Tovaru uvedená na Webovom sídle pri každom Tovare a skladá sa z (i) ceny za poskytnutie služby spočívajúcej v obstaraní kúpy Tovaru (cena samotného výkonu Poskytovateľa) určenej percentuálnym podielom z ceny Tovaru uvedenej ku dňu objednávky na zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli pri každom Tovare, a to nasledovne (prepočet ceny Tovaru sa koná kurzom 1 EUR = 3,95 PLN, výška marže sa odvíja od ceny produktu v EUR, cena produktu do 50 EUR – 15 %, cena produktu do 150 EUR – 11 %, cena produktu nad 150 EUR – 8 %, takto stanovená cena je ešte navýšená o fixnú čiastku 2,00 EUR, hodnota zahraničného poštovného je prepočítaná pevným kurzom) a (ii) zo všetkých ostatných nákladov, ktoré Poskytovateľ uhrádza v mene a na účet Objednávateľa za účelom obstarania kúpy Tovaru, a to najmä: kúpnej ceny za Tovar, ceny za prepravu a poistenie prepravy Tovaru až na adresu doručenia Tovaru určenú Objednávateľom (ďalej všetky náklady spoločne len „Náklady“). V ojedinelých prípadoch môžu Náklady obsahovať aj iné náklady, ako napr. clo (napr. Tovar ponúkaný na zahraničnom (zdrojovom) internetovom aukčnom portáli Predávajúcimi so sídlom na Ukrajine), prípadne poplatky, o ktorých bude Objednávateľ informovaný Poskytovateľom pred uzatvorením Zmluvy.


5.2. Kúpna cena Tovaru je uvedená na zahraničnom (zdrojovom) internetovom portáli (hyperlink) pri každom Tovare spolu s uvedením kódu Tovaru, ktorý Poskytovateľ preberá na svoje Webové sídlo spolu s ďalšími informáciami o Tovare a jeho Predajcovi. Kúpna cena Tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Podmienok je tzv. referenčnou cenou pre určovanie samotnej ceny Poskytovateľa za službu spočívajúcu v obstaraní kúpy Tovaru spôsobom uvedeným v bode 5.1 Podmienok. Poskytovateľ informuje Objednávateľa, že kúpna cena Tovaru je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Poľskej republiky. Ak je Predávajúci platcom DPH v Poľskej republike, cena Tovaru zahŕňa aj DPH uplatňovanú v Poľskej republike. V prípade, ak je Objednávateľ Podnikateľom, ktorý je platcom DPH a kupuje Tovar od Predávajúceho, ktorý je platcom DPH, je povinný v Objednávke riadne vyplniť IČDPH, aby Predávajúci vystavil Objednávateľovi riadne fakturačné doklady pre uplatnenie tzv. reverse charge Objednávateľom. Uvedené sa vzťahuje analogicky aj na náklady súvisiace s prepravou a poistením, ak nie sú zahrnuté v kúpnej cene Tovaru.

 

5.3. Poskytovateľ nie je platcom DPH a cena za obstaranie kúpy Tovaru je určená bez DPH. Ak sa Poskytovateľ stane platcom DPH, bude Poskytovateľ k cene za obstaranie kúpy Tovaru účtovať DPH v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom platným v Slovenskej republiky.


5.4. Platba Ceny je možná bankovým prevodom vopred na účet Poskytovateľa č. (IBAN): SK0702000000003751325053, SWIFT kód: SUBASKBX, kód banky: 0200, VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, vložením hotovosti na tento účet alebo poštovou poukážkou. Platba v hotovosti u Poskytovateľa nie je možná. Poskytovateľ účtuje Náklady na prechodnej položke v prospech Objednávateľa a tieto vyúčtuje Objednávateľovi.


5.5. Pri platbe bankovým prevodom je variabilným symbolom číslo Objednávky. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu na bankový účet Poskytovateľa uvedený v týchto Podmienkach a v objednávkovom formulári. Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi riadnu faktúru, ktorú zašle Objednávateľovi spolu s Tovarom.

 

6. Expedícia Tovaru a Dodacia lehota

 

6.1. Poskytovateľ v rámci Služby zasiela Tovar Objednávateľovi prostredníctvom poštového kuriéra alebo Slovenskej pošty po tom, čo ho prevezme na hranici Poľskej republiky a Slovenskej republiky od Predávajúceho.


6.2. Poskytovateľ uvedie predpokladanú dodaciu lehotu Tovaru v objednávkovom formulári. Do dodacej lehoty Tovaru Poskytovateľ zahŕňa dodaciu lehotu uvádzanú Predajcom, spolu s predpokladanou dobou prepravy  v rámci Poľskej republiky a v rámci Slovenskej republiky. Dodacia lehota začína plynúť až od momentu uhradenia Ceny na účet Poskytovateľa.  Poskytovateľ nebude uhrádzať kúpnu cenu za Tovar v mene a na účet Objednávateľa z vlastných prostriedkov. Objednávateľ znáša zodpovednosť za omeškanie s úhradou Ceny, dôsledkom čoho môže byť napríklad vypredanie Tovaru, čo spôsobuje nemožnosť obstarania Tovaru Poskytovateľom pre Objednávateľa.


6.3. Predávajúci negarantuje splnenie dodacej lehoty Tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérom, ani dodaciu lehotu uvádzanú Predávajúcim.

 

7. Reklamačný poriadok Poskytovateľa (Dodanie Tovaru, zodpovednosť za vady Tovaru, záruka za Tovar)

 

7.1. Poskytovateľ poskytuje Službu, nezodpovedá však za vady Tovaru, za tie zodpovedá Predávajúci.


7.2. Poskytovateľ je povinný dodať obstaraný Tovar Objednávateľovi na miesto určené Objednávateľom
v Objednávke v predpokladanej dobe dodania.


7.3. Objednávateľ je povinný obstaraný Tovar prevziať na mieste určenom v Objednávke.


7.4. Objednávateľ je povinný prehliadnuť obstaraný Tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu Tovaru je Objednávateľ povinný skontrolovať stav Tovaru a v prípade poškodenia uplatniť reklamáciu na pošte podľa Reklamačného poriadku Slovenskej pošty, ktorý nájdete na http://www.posta.sk/potrebujem/podat-reklamaciu, alebo u kuriéra na reklamacie.depo54@dhl.com. Zodpovednosť za poškodenie Tovaru počas prepravy znáša Slovenská pošta v zmysle Poštového poriadku, resp. kuriér v zmysle prepravného poriadku. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu vzniknutú Poskytovateľovi v dôsledku porušenia povinnosti postupovať v súlade s Poštovým poriadkom Slovenskej pošty, resp. prepravným poriadkom kuriéra.


7.5. Ak Objednávateľ neprevezme Tovar od Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný Tovar jeden mesiac od vrátenia neprevzatého Tovaru Poskytovateľovi Tovar skladovať za odmenu 30 eur za mesiac. V ostatnom sa na úschovu Tovaru aplikujú ustanovenia § 747 Občianskeho zákonníka. Objednávateľ potvrdením týchto Podmienok výslovne zriaďuje na Tovar záložné právo podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorým sa zabezpečuje Poskytovateľova budúca pohľadávka na úhradu odmeny za skladovanie, ako aj škody vzniknutej mu úschovou. Najvyššia hodnota istiny je 100 eur. Záložné právo na Tovar vzniká Poskytovateľovi bezodkladne po tom, čo mu bol Tovar vrátený po tom, čo Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov Tovar neprevzal. Po uplynutí jedného mesiaca, je Poskytovateľ oprávnený Tovar predať za primeranú cenu, poskytovateľ je teda Objednávateľom výslovne splnomocnený uspokojiť svoju pohľadávku priamym predajom tretej osobe, pričom je povinný dodržiavať ustanovenia § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka.


7.6. Na zodpovednosť za vadu Služby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.


7.7. Právo zo zodpovednosti (reklamáciu) uplatňuje Objednávateľ u Poskytovateľa na kontaktných údajoch uvedených v bode 1.1 týchto Podmienok bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vade Služby dozvedel. Reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie tu, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, číslo objednávky, a popis reklamovanej vady Služby.


7.8. Poskytovateľ poučí Objednávateľa o jeho právach vyplývajúcich z ustanovení § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie.


7.9. Bezodkladne po určení spôsobu vybavenia reklamácie, Poskytovateľ reklamáciu vybaví, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.


7.10. O vybavení reklamácie Poskytovateľ vydá Objednávateľovi potvrdenie elektronicky na E-mail.


7.11. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. vrátením Ceny, v prípade ak Poskytovateľ neobstaral kúpu Tovaru, o ktorý Objednávateľ prejavil záujem,
  2. vyplatením primeranej zľavy z Ceny, ak Služba spočíva v inej neodstrániteľnej vade, avšak Objednávateľ prejaví záujem si Tovar ponechať,
  3. odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

 

7.12. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

 

8. Ostatné práva a povinnosti Objednávateľa

 

8.1. Objednávateľ je povinný neposkytovať informácie o prihlasovacích heslách do Webového sídla tretím osobám a dodržiavať tieto Podmienky.


8.2. Objednávateľ súhlasí s tým, že na Webovom sídle bude zobrazovaná reklama, a že mu prostredníctvom Webového sídla, resp. na jeho E-mail budú rozposielané informácie ohľadom tovarov a služieb poskytovaných Poskytovateľom.


8.3. Objednávateľ súhlasí, aby mu Poskytovateľ zasielal na jeho E-mail aj informácie za účelom marketingu služieb, ktoré poskytuje, alebo ktorých poskytnutie sprostredkúva. Objednávateľ má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať E-mailom doručeným Poskytovateľovi.


8.4. Objednávateľ má právo zaslať akúkoľvek sťažnosť alebo iný podnet na adresu uvedenú v bode 1.3 týchto Podmienok a Poskytovateľ sa zaväzuje sťažnosťou, resp. podnetom zaoberať.

 

9. Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa

 

9.1. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť užívateľský účet Objednávateľa a vyradiť zo svojej databázy údaje o Objednávateľovi v prípade ak Objednávateľ viac ako 24 mesiacov nevyužíva Webové sídlo.


9.2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla Objednávateľa na Webové sídlo neoprávnenou osobou a ani za žiadne škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takéhoto zneužitia.


9.3. Poskytovateľ nemá voči Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s prevádzkovaním Webového sídla žiadne povinnosti, okrem povinností vyplývajúcich s týchto Podmienok, resp. všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.


9.4. Poskytovateľ neposkytuje Objednávateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia aplikácie používanej na Webovom sídle, ani za akékoľvek výluky Webového sídla z dôvodov vyššej moci.


9.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do aplikácie používanej na Webovom sídle, zmien a
úprav bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia Objednávateľovi.

 

10. Ukončenie Zmluvy

 

10.1. Vznik a účinnosť Zmluvy sa riadi ustanoveniami v bode 4.7 týchto Podmienok.


10.2. Zmluva zanikne najmä splnením.


10.3. Peňažný záväzok Objednávateľa zo Zmluvy zanikne splnením (napr. zaplatením Ceny).


10.4. Pokiaľ Poskytovateľ neuhradí Cenu ani do 14 dní od potvrdenia Objednávky, Zmluva sa zrušuje a Poskytovateľ nie je povinný začať s realizáciou Služby.


10.5. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, t.j. odo dňa doručenia Potvrdenia Objednávky Objednávateľom podľa bodu 4.7 týchto Podmienok, avšak vzhľadom na povahu Služby Poskytovateľ poskytuje Službu s výslovným súhlasom Objednávateľa so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, v dôsledku čoho Objednávateľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Úplné poskytnutie Služby znamená doručenie obstaraného Tovaru Objednávateľovi. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy s Predávajúcim, ak takéto oprávnenie Predávajúci poskytuje.


10.6. Bez ohľadu na bod 10.5 týchto Podmienok Objednávateľ, aj ktorý je Spotrebiteľ, aj ktorý nie je Spotrebiteľ, môže až do doručenia obstaraného Tovaru Objednávateľovi od Zmluvy odstúpiť, musí však Poskytovateľovi nahradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Objednávateľ oznámil Poskytovateľovi rozhodnutie o odstúpení od Zmluvy, ako aj znášať Poskytovateľom účelne vynaložené náklady a inú ujmu vzniknutú Poskytovateľovi, pokiaľ jej Poskytovateľ nemohol zabrániť. Vzhľadom na povahu Služby Objednávateľ svojím súhlasom s týmito Podmienkami berie na vedomie, že Poskytovateľ začína poskytovať Službu bezprostredne po Potvrdení Objednávky a Službu poskytuje až do doručenia obstaraného Tovaru
Objednávateľovi. Formulár na odstúpenie si môžete prevziať tu a môžete nám ho zaslať poštou, alebo E-mailom na kontaktné údaje uvedené v bode 1.1 týchto Podmienok. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania Poskytovateľa alebo z vadného plnenia Poskytovateľa, ktorý môže Objednávateľ uplatniť v reklamácii podľa článku 7 týchto Podmienok.


10.7. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy ak nie je schopný dodať Tovar Objednávateľovi v dodacej dobe uvedenej v Zmluve, alebo v Cene, ktorá je uvedená v Zmluve z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly Poskytovateľa, pokiaľ sa s Objednávateľom dodatočne nedohodne inak. O odstúpení od Zmluvy bude Objednávateľ informovaný E-mailom. V prípade, že Objednávateľ už zaplatil Cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy bezhotovostným prevodom na ním určený účet.


10.8. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté ustanovenie bodov 3. a 4.7 Podmienok, bodu 7.5 Podmienok v prípade, ak Objednávateľ je v omeškaní s prevzatím Tovaru alebo ak odmietol Tovar prevziať v rozpore so Zmluvou a/alebo týmito Podmienkami a bodu 12.1 Podmienok, ktoré zostávajú aj naďalej platné a účinné.

 

11. Ochrana osobných údajov

 

11.1. Osobné údaje Objednávateľa sú spracúvané na základe Zákona o ochrane osobných údajov.


11.2. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou poskytuje osobné údaje Poskytovateľovi na účely realizácie práv a povinností zo Zmluvy, a to v rozsahu v akom sú uvedené v týchto Podmienkach (ďalej spoločne všetko len ako „údaje“). Objednávateľ súhlasí, aby Poskytovateľ spracovával údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom uzavretia Zmluvy, evidencie Zmluvy, a realizácie Zmluvy.


11.3. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene vo svojich údajoch.


11.4. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané Poskytovateľom, alebo ním určeným sprostredkovateľom, najmä dopravcom, účtovníkom, poisťovacou spoločnosťou a právnikom. Objednávateľ výslovne súhlasí, aby jeho údaje boli poskytnuté prevádzkovateľovi zahraničného (zdrojového) aukčného internetového portálu a spracovateľom, ktorých určí, a Predávajúcemu a sprostredkovateľom, ktorých určí. Iným subjektom bude umožnený prístup k údajom kupujúceho len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou.


11.5. Údaje bude Poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


11.6. Na základe zákona o ochrane osobných údajov má Objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom Poskytovateľ spracúva, a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.


11.7. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 11.2 týchto Podmienok, najmä za účelom marketingu iných služieb ako Služba, osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

12. Záverečné ustanovenia

 

12.1. Všetky práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.


12.2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý nie je Spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona o elektronickom obchode.


12.3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je Spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a Zákona o elektronickom obchode.


12.4. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z používania Webového sídla a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.


12.5. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služby je Slovenská obchodná inšpekcia.


12.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami Poskytovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Poskytovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok na Webovom sídle. Počiatočná verzia Podmienok je platná od 1. 7. 2016. Ak Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvorili Zmluvu, akákoľvek zmena Podmienok je účinná v ich záväzkovom vzťahu, iba po odsúhlasení zmien Podmienok Objednávateľom.

© 2014 - 2017 KúpSiTo.sk
Autodiely
Izolované búdy pre psov (s predsieňou) Izolované búdy pre psov (s predsieňou) Univerzálne korčule 2v1 Univerzálne korčule 2v1 Vtáčie búdky a kŕmidlá Vtáčie búdky a kŕmidlá Sacie hadice, vrecká a filtre do vysávača Sacie hadice, vrecká a filtre do vysávača Ochranné puzdra na mobily a tablety Ochranné puzdra na mobily a tablety Detské autosedačky a podsedáky Detské autosedačky a podsedáky Skrinky, poličky, komody Skrinky, poličky, komody 3D LED stolíky 3D LED stolíky Zrkadlá s LED osvetlením Zrkadlá s LED osvetlením Športové kočíky Športové kočíky Okuliare s Full HD kamerou a pamäťovou kartou Okuliare s Full HD kamerou a pamäťovou kartou Kúpeľňový nábytok Kúpeľňový nábytok GoPro kamery (príslušenstvo) GoPro kamery (príslušenstvo) Praktické rohové police Praktické rohové police Kartičky futbalistov Kartičky futbalistov Spájkovačky (príslušenstvo) Spájkovačky (príslušenstvo) Samolepky a tapety na stenu Samolepky a tapety na stenu Tlačové struny pre 3D tlač Tlačové struny pre 3D tlač Konferenčné stolíky Konferenčné stolíky Sedacie súpravy Sedacie súpravy Cestovné tašky, príručná batožina Cestovné tašky, príručná batožina
Zanechajte nám odkaz
Moment...
Upozornenie: Tovar nemáme skladom, sme len sprostredkovatelia najväčšieho bazáru v EÚ. Ďalšie informácie o tovare Vám vieme na základe kódu tovaru zistiť na vyžiadanie. Doručenie tovaru môžete očakávať oficiálne do 8-10 pracovných dní, podľa skúseností väčšina tovaru chodí do týždňa. Rozumiem Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Súhlasím