Reklamácie a vrátenie tovaru

internetového obchodu: www.kupsito.sk,

ktorý prevádzkuje spoločnosť Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika IČO: 367 671 891, DIČ: 675 159 7757, IČ DPH: PL 675 159 7757, e-mail: info@kupsito.sk v súlade legislatívou Poľskej republiky

 1. Internetový obchod je povinný dodať tovar bez vád. V prípade vád tovaru má kupujúci právo podať reklamáciu za podmienok stanovených občianskym zákonníkom. https://www.kupsito.sk/reklamacny-formular

 2. Záručná lehota na nový tovar, zakúpený prostredníctvom internetového obchodu je stanovená na 24 mesiacov. Záručná lehota na používaný tovar je stanovená na 14 dní (tzv. doba na odskúšanie), prípadne ako je uvedené v inzeráte.

 3. V prípade, ak sa počas trvania záručnej doby vyskytne vada, internetový obchod je zodpovedný z titulu reklamácie za vadu, ak bola fyzicky zistená pred uplynutím dvoch rokov (24 mesiacov) od doručenia nového nepoužitého tovaru kupujúcemu. Kupujúci môže tovar reklamovať spolu s predloženým dokladom o kúpe a opisom vady priamo v internetovom obchode https://www.kupsito.sk/reklamacny-formular. V prípade reklamácie auto-moto dielov je potrebné doložiť doklad, resp. potvrdenie o montáži daného dielu v autorizovanom servise.

 4. V prípade, ak sa počas trvania záručnej doby vyskytne vada, internetový obchod je zodpovedný z titulu reklamácie za vadu, pokiaľ na ňu nebolo priamo upozornené v inzeráte alebo nebol o nej kupujúci oboznámený prostredníctvom emailu ešte pred zakúpením tovaru, ak bola fyzicky zistená pred uplynutím 14 dní, prípadne tak ako bolo uvedené v inzeráte, od doručenia použitého tovaru kupujúcemu. Kupujúci môže tovar reklamovať spolu s predloženým dokladom o kúpe priamo v internetovom obchode https://www.kupsito.sk/reklamacny-formular. Spolu s reklamovaným tovarom musí kupujúci predložiť aj doklad o kúpe tovaru spolu s opisom reklamácie.

 5. Internetový obchod vybavuje reklamácie v trvaní 4-6 týždňov. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná lehota začína plynúť od prevzatia nového výrobku.

 6. Internetový obchod informuje, že prvých 6 mesiacov od nákupu platí tzv. obrátené dôkazné bremeno, ktoré znamená, že vada, ktorá sa objaví na výrobku je považovaná za vadu, ktorá existovala už pri predaji, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak. V prípade vyskytnutia sa vady na výrobku do 24 mesiacov od nákupu, má spotrebiteľ v rámci krajín EÚ právo požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak nie je výmena výrobku možná. Internetový obchod na základe čl. 558 §1 poľského Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť zákazníkov z titulu fyzických a právnických vád. Internetový obchod nesie zodpovednosť voči kupujúcim na základe čl. 556 poľského Občianskeho zákonníka a ďalších za vady.

 7. Reklamácie sú riešené v súlade s ustanoveniami poľského občianskeho zákonníka.

 8. Internetový obchod informuje kupujúceho o existencii alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 9. Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii.
  Informácie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_sk.htm

Reklamačný poriadok je platný od 01.02.2017

Reklamácia tovaruVrátenie tovaru